REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne:
Akademia Ruchu z siedzibą w Płocku (numery identyfikacyjne: NIP: 7742456779, Regon: 140692050) zwana dalej Klubem daje klubowiczom zwanym dalej Klientami możliwość korzystania z dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na określonych w tym dokumencie warunkach. Jednocześnie niniejszy regulamin określa prawa  i obowiązki Klientów.
 
2. Klub świadczy usługi w zakresie:
a) zajęć aerobiku;
b) zajęć na siłowni;
c) odnowy biologicznej: sauny, masażu, solarium;
d) innych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 
3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszystkie chętne osoby, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt.6), złożą podpisane własnoręcznie (w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych. Jako podpisanie
oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych rozumie się również złożenie podpisu na karnecie uprawniającym do korzystania z usług Klubu.
 
4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną
odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem właściwej specjalizacji i dostarczyć
stosowne zaświadczenie lekarskie. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, w której Klient zataił przed pracownikami Klubu informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestnictwa w zajęciach.
 
5. Osoby spoza kadry trenerskiej zatrudnionej lub współpracującej z Klubem nie mają prawa do prowadzenia odpłatnych treningów personalnych w obiektach zajmowanych przez Klub. Odstępstwo od tej reguły obowiązuje tylko w przypadkach, w których osoba taka uzyskała zgodę Dyrekcji Klubu.
 
6. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o odmowie sprzedaży karnetu Klientowi lub wypowiedzenia członkostwa bez podania przyczyny.
 
7. Korzystający z obiektów Klubu są zobowiązani do wykupienia jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zagubienia karnetu Klient jest zobowiązany do powiadomienia pracowników recepcji Klubu. Duplikat będzie wydany niezwłocznie po ustaleniu danych osobowych Klienta oraz daty zakupu. Klient w żadnym wypadku nie może odstępować swojego karnetu osobie trzeciej.
 
8. Klub nie będzie zwracał wpłaconych kwot pieniężnych za niewykorzystane usługi w szczególności w przypadku, w którym brak obecności na zajęciach wynika z winy Klienta. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 
9. Klienci mają prawo do korzystania z opieki i porad obsługi Klubu oraz korzystania z zaplecza sanitarnego.
 
10. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, dbania o bezpieczeństwo własne i współćwiczących, do zmiany obuwia oraz pozostawienia swoich rzeczy 
w zamkniętych szafkach w szatni. Należy zaznaczyć, że Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wysokiej wartości pozostawione w szafkach oraz innych miejscach Klubu. 
W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracowników recepcji Klubu.
 
11. Użytkowanie sal, urządzeń do ćwiczeń i pomieszczeń sanitarnych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku 
w szatniach, pod natryskiem, w toaletach oraz saunach. 
 
12. Po zakończeniu ćwiczeń Klienci są zobowiązani do położenia sprzętu w wyznaczonym do tego miejscu oraz pozostawienia czystości w miejscu wykonywania ćwiczeń. Klienci mają obowiązek stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 
13. W sali siłowni Klienci muszą przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. Poza tym podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami muszą bezwzględnie stosować maty ochronne (zabrania się rzucania sprzętu bezpośrednio na posadzkę) oraz w żadnym wypadku nie mogą podnosić głosu i zachowywać się w sposób nieprzyzwoity. Klienci są zobowiązani do poszanowania praw pozostałych użytkowników sali do ćwiczeń, okazywania im należytego szacunku i stosowania się do zasad tolerancji. Zabrania się także używania wulgarnego języka, agresywnych zachowań oraz używania siły w stosunku do pozostałych klubowiczów.
 
14. W sytuacji, w której z racji na dużą ilość osób ćwiczących na sali brakuje wolnych stanowisk do wykonywania ćwiczeń, Klient oczekuje na zwolnienie takiego miejsca. W przypadku ograniczenia dostępu do pomieszczeń Klubu w związku z prowadzonymi pracami remontowymi lub organizacyjnymi, awarią bądź zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności, Klient ma prawo do odrobienia zajęć w uzgodnionym z przedstawicielami Klubu terminie.
 
15. Każdy Klient jest zobowiązany do stosowania na terenie Klubu obuwia zamiennego z czystą podeszwą. Dodatkowo konstrukcja obuwia sportowego powinna być dopasowana do danego rodzaju zajęć, a tym samym niedopuszczalne jest stosowanie m.in. klapek, baletek czy ćwiczenie na boso. Każdy Klient jest zobowiązany do korzystania na sali ćwiczeń z ręcznika.
 
16. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych (a w szczególności dopingujących i odurzających).
 
17. Pracownicy Klubu mają prawo do rejestracji materiałów multimedialnych (w tym zdjęć, filmików) w trakcie trwania zajęć, a następnie wykorzystywania ich do celów reklamowych 
i marketingowych. Punkt ten dotyczy nie tylko zajęć prowadzonych w siedzibie Klubu, ale także podczas imprez plenerowych organizowanych przez Klub.
 
18. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Obowiązek ten dotyczy także regulaminów
dodatkowych wynikających m.in. ze specyfiki prowadzenia konkretnych zajęć. Zaznacza się, że wejście na teren obiektów Klubu jest jednoznaczne z tym, że
Klient zaznajomił się z zapisami regulaminu i zgodził się na jego postanowienia. Klienci wykupujący miesięczny karnet dodatkowo potwierdzają ten fakt w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na karnecie.
 
19. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wiąże się z nałożeniem sankcji przez dyrekcję Klubu. Klient może zostać wyproszony z zajęć, obsługa Klubu można
odmówić mu prawa do uczestniczenia w zajęciach, a w skrajnym przypadku zostanie skreślony z listy klubowiczów.
 
20. Za dewastację rzeczy należących do klubu oraz wszystkie świadome działania na jego szkodę, Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
 
21. Manager Klubu oraz pracownicy obsługi Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 
22. Wszelakie skargi lub wnioski należy zgłaszać u Managera Klubu.